معرفی ،آموزش استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی و مقایسه محصولات مختلف و همچنین بررسی کیفیت هریک از محصولات